niedziela, 7 kwietnia 2013

Excel VBA - zapis skoroszytu do plików CSV

Skrypt zapisuje wszystkie arkusze skoroszytu jako pliki CSV.

Sub ZapiszSkoroszytJakoCSV()

Dim arkusz As Excel.Worksheet
Dim folder As String

Application.DisplayAlerts = False

folder = "d:\"
For Each arkusz In ThisWorkbook.Worksheets

  Sheets(arkusz.Name).Copy
  ActiveWorkbook.SaveAs _
    Filename:=folder & ThisWorkbook.Name & "-" _
    & arkusz.Name & ".csv", FileFormat:=xlCSV
  ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
  ThisWorkbook.Activate
Next

Application.DisplayAlerts = True

End Sub

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz